Kultursällskapet Damas

Kursprogram

Islams tro, kultur och historia

Paradisets språk:
  • Arabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerade
`Ilm al-hal
  • Startkit – vad varje muslim behöver för sin trosutövning
  • Adab: etik och uppförande
  • Koran: tajwid och tafsir (arabiska/svenska)
  • Hadith: läses på arabiska, kommenteras på svenska
  • Islamiska vetenskaper:
   `Aqida, Fiqh, Tasawwuf
   arabiska texter kommenteras på svenska

Kultursällskapet Damas

Kursplan: Arabiska
Målsättning:
 1. Att kunna tillgodogöra sig innehållet i Koranen, hadither och andra islamiska texter på arabiska.
 2. Stor vikt läggs vid korrekt uttal och grammatisk förståelse.
 3. All undervisning är på fusha
Nivåindelning:
  • Nivå 1: Nybörjarkurs
  • Nivå 2: Fortsättningskurs
  • Nivå 3: Grammatik och textanalys
Kursmaterial:  [download material]
  • Koranskolornas lästräningsbok
  • A Course in Arabic, del 1-3
  • Al-Ajurumiyyah, Al-Nahw al-wadih, al-Durus al-Nahawiyya etc.
  • Urval av övningstexter
Kultursällskapet Damas

Kursplan: Koran

Beskrivning

 1. I kursen ingår:
  Koranens adab * lästräning * uttalsträning (tajwid) *
  utantillärning (hifzh) * förklaring (tafsir)
 2. Tajwid lärs ut enligt Hafs qira'a
Nivåindelning:
  • Nivå 1: Nybörjare: Att lära sig läsa arabiska (se Arabiska Nivå 1)
  • Nivå 2: Fortsättningskurs
   Juz `amma med tajwid och enkel tafsir
  • Nivå 3: Khatam med tajwid
Kursmaterial:
  • Koranen
  • Imam al-Nawawi: Adab of handling the Qur'an
  • Useful tips for learning tajwid (kommentar till Al-Jazariyya)
  • Tips for memorizing the Qur'an
  • Tafsir al-Jalalayn
  • Ibn Kathir's Tafsir Juz `Amma


Kultursällskapet Damas

Kursplan: Startkit

Innehåll

 1. vad varje muslim behöver för sin trosutövning

Kursmaterial:
  • Boken "Ilmihal" (på svenska)
   utgiven av Bosniska Förbundet
  • "Islams grunder"
   utgiven av Al-Ghazali-institutet
Innehåll:
  • Islams troslära
  • Islams fem pelare
  • Islams andliga aspekterKultursällskapet Damas

Kursplan: Sång och dikt

Innehåll

 1. vi lär oss att sjunga de vanligaste islamiska sångerna anashid
  på svenska och arabiska
 2. enkla dikter av sahaba, Imam al-Shafi`i
 3. Imam al-Busiri's Mantelhymn (Qasida Burda)
 4. vi tränar röst och artikulation
 5. vi lär oss olika versmått

Kursmaterial:
  • Damas anashid-samling med svensk översättning
  • Urval av dikter med svensk översättning
  • Qasida Burda – arabisk text, svensk/engelsk översättning


Kultursällskapet Damas

Kursplan: Introduktion till islam

Målsättning

 1. för blivande och nyblivna muslimer
Innehåll:
  • Tawhid – tron på en enda gud
  • Vem var Profeten Muhammad?
  • Islams källor: Koranen, haditherna och de lärdas tradition
  • Shari`a: Makt, lag och kunskap i islam
  • Vad är sufism?
  • Översikt över islams historia
  • Betydelsen av det arabiska språket
  • Humor och ordspråk
  • Litteratur, konst och arkitektur i den islamiska världen
  • Att leva bland muslimer: sociala mönster och tankesätt
  • Diskussioner om aktuella frågor
Kursmaterial:
  • Valda artiklar
  • Studiebesök


Kultursällskapet Damas

Kursplan: Historia

Innehåll:

 1. Om Profeten Muhammad's liv
 2. Om kärleken till honom (s) och hans familj och ättlingar
 3. Berättelser om sahaba och de tidiga muslimerna
 4. Levnadsteckningar av personligheter ur islams historia
 5. Översikt över islams historia
 6. Den islamiska världen idag

Kursmaterial:
  • Martin Lings' Muhammad
  • Qadi `Iyad's Shifa'
  • The sacred reliques
  • Al-Suyuti: De rättledda kaliferna
  • Urval ur biografisamlingar och artiklar


Kultursällskapet Damas

Kursplan: Hadith

Innehåll:

 1. Läsning, kommentar och memorering av några korta men viktiga hadithsamlingar:

  – Imam al-Nawawi's 40 hadith
     med kommentar av Ibn Daqiq al-`Id

  Imam al-Tirmidhi's al-Shama'il
    
  med kommentar av Sheikh Muhammad al-Ya`qubi
  • Om berättarkedjor (isnad)

  • Hadithvetenskapens historia

  • Introduktion till `Ilm al-Rijal
   – biografier över hadith-berättare

  • Introduktion till  hadithklassificering
   – av Imam Muhammad Muslim


Kultursällskapet Damas

Kursplan: Etik och adab


(1) Adab

 1. Adab gentemot Profeten Muhammad (s) och hans familj
 2. Adab gentemot föräldrar
 3. Umgängets adab
 4. Lärandets adab
 5. osv. osv.

  Kurstext:
  Adab al-Suhba


(2) Islams etik

Kurstexter:
Ethics of Islam
Imam al-Ghazali: Riadat al-Nafs


Kultursällskapet Damas

Kursplan: Islamiska vetenskaper

se vidare under Islamiska studier


Innehåll

 1. `Aqida – Islams troslära
 2.  Fiqh – Islams rättslära
 3. Tasawwuf – Islams andliga lära

Texter:
  • Al- `Aqida al-Tahawiyyah med kommentar av Imam al-Ghunaymi
  • Imam al-Shurunbalali's Nur al Idah och Maraqi al-falah
  • Urval av texter av
   – Ibn `Ata Allah al-Iskandari
   – Ahmad al-Zarruq m.fl.Intresseanmälan

Ja, jag vill anmäla mig till

Kursen i ___
Nivå:

Jag har följande förkunskaper: ___

Min målsättning är att ___

Jag föredrar följande tider: ___

Jag kan inte komma följande tider: ___

Namn:
Adress (bostadsområde):
Fast telefon:
Mobil:
Email:

Klipp ut och skicka

Kultursällskapet Damas
www.damas.st


(* Korancitat *)