Hizb al-Nasr - Segerlitanian
هزب الهنصر (pdf)

Segerlitanian, Hizb al-Nasr – även kallad Betvingandets litania, Hizb al-Qahr – av Imam Abul Hasan al-Shadhili (eller, enligt vissa handskrifter, Sayyidduna Abul Mawahib), är en åkallan som kretsar kring den aya i Koranen som kallats för "de troendes svärd":

«Allah är allt vi behöver, ja vilken mäktig Beskyddare Han är!»
(Sura Al `Imran 3:173)

Några av dem som känner sanningen har sagt: Jag vet ingenting som mer verksamt förgör fienden än denna åkallan, och ingen bön som snarare uppfylls av Allah. Denna åkallan utförs så att man först ber `Isha-bönen. När sedan andra dragit sig tillbaka för att sova förnyar man sin wudu' och ber två rak`at. Därefter sätter man sig i samma ställning som under tashahhud och läser upp ayan 450 gånger med full sinnesnärvaro, samtidigt som man föreställer sig att det man ber om gått i uppfyllelse. När man slutfört detta, upprepar man läsandet av ayan samma antal gånger, och läser därpå åkallan (Hizb al-Nasr) sju gånger, eller så många gånger man kan. Detta upprepas flera nätter i rad, tills det man ber om inträffar, vilket inte dröjer länge, ty denna åkallan är snar att besvaras.O Allah,
vid styrkan av Din makt att underkuva,
vid den skyndsamhet varmed Du svarar
[när Du anropas] om bistånd och seger,
vid den nit varmed Du bevakar överträdelser av Dina förbud,
vid Ditt skydd av dem som skyddar Dina tecken[1] ber vi Dig:
O Allah, Du som är nära,
Du som hör,
Du som besvarar bön,
Du skyndsamme,
o Härskare, o Hämnare, o Betvingare,
Du som slår med mäktig hand,
Du som inte lamslås av tyrannernas makt,
och som utan ansträngning förgör
Kisras[2] arroganta makthavare:
Lägg mina vedersakares list kring deras strupar.
Låt deras illvilliga planer slå tillbaka mot dem.
Låt dem som gräver en grop själv falla i den.
O Allah,
vid innebörden  av
«Kaf-Ha-Ya-`Ain-Sad»[3]
håll fienderna borta från oss,
låt dem möta sin undergång,
gör dem till lösen för alla dem Du älskar,
och underkasta dem omedelbar vedergällning
idag och imorgon.
O Allah, splittra deras enhet,
O Allah, bryt upp deras sammanhållning,
O Allah, minska deras antal,
O Allah, trubba av deras eggar,
O Allah, omringa dem,
O Allah, sänd straff över dem.
O Allah,
ställ dem utanför fördragsamhetens sfär,
och dra in tiden för deras uppskov.
Fjättra deras händer och bind deras hjärtan,
och låt dem inte nå målet för sin strävan.
O Allah, bryt dem i bitar, så som Du bröt Dina fiender i bitar,
när Du gav seger åt Dina Förkunnare och Sändebud och förbundna.
O Allah, ge oss seger, så som Du ger seger
till dem Du älskar över dem som motsätter sig Dig.
O Allah, ge inte våra fiender övertag,
och låt dem inte få makt över oss pågrund av våra synder.
«Ha-Mim» ‎ (7x)[4]
Saken är avgjord, segern kommer.
De kommer inte att hjälpas till seger över oss.
«Ha-Mim, `Ayn-Sin-Qaf»[5] är vårt skydd mot allt vi fruktar.
O Allah, skydda oss från förtryckets tyngd,
och gör oss inte till föremål för prövningar.
O Allah, uppfyll våra högsta förhoppningar och mer därtill.
O Du, o Du, o Du,[6]
o Du, genom vars ynnest vi kan be om ynnest, vi ber Dig:
Skynda, skynda, skynda.
O min Gud,
skynda till svar, till svar, till svar,
Du som besvarade Nuh's (bön) mot hans folk[7],
Du som bistod Ibrahim mot hans fiender,
Du som återbördade Yusuf till Ya`qub,
Du som befriade Ayyub från lidandet,
Du som hörde Zakariyya's (bön),
Du som tog emot lovprisningarna från Yunus' ibn Matta,
vi ber, vid de hemligheter (som hör till) de bönhördas (rang):
Tag emot det vi ber Dig vid[8]
och ge oss det vi ber dig om.
Infria åt oss det löfte som Du givit Dina troende tjänare.
Ingen gud finns utom Du, Dig tillkommer lov och pris.
Sannerligen, jag har varit orättvis.
Vår strävan är förgäves – vid Din höghet[9]
förutom [det som kommer] från Dig
Vårt hopp är ute – vid Din sanning[10]
förutom [det hopp vi sätter] till Dig
När släktens undsättningskonvoj dröjer fjärran
Är Allah's undsättning som närmast
O Allah's konvoj, gör ditt yttersta, skynda att
Befria oss ur vår belägenhet, o Allah's konvoj.
Fienderna anfaller och ansätter (oss)
Men vi hoppas på Allah som (vår) Värnare
Allah är (oss) en fullgod Beskyddare
Allah är (oss) en fullkomlig Hjälpare.
Allah är allt vi behöver –
vilken underbar Beskyddare Han är!
Ingen makt och ingen styrka finns utom hos Allah.
Bönhör oss,
Amin, amin, amin.
Må de tyranniska människorna utrotas.

Lov och pris  tillkommer Allah, världarnas Herre,
och må Allah sända fred och välsignelser
över vår mästare Muhammad,
det förnämsta av Sändebuden,
och över hela hans familj och hans följeslagare.


[1]        tecken: Koranverser

[2]        Kisra: namn på de persiska kungarna

[3]        Sura Mayram 19:1

[4]        Sura 40:1, 41:1, 42:1, 43:1, 44:1, 45:1, 46:1

[5]        Sura Shura 42:1

[6]        Egentligen: Han (هو – huwa)

[7]        Efter att i hundratals år förgäves ha kallat sitt folk till att dyrka den Ende, förlorade Profeten Nuh (s) hoppet. Han åkallade Allah och bad Honom sända Sitt straff och inte lämna en enda av de otrogrna på jordens yta. Allah, den Upphöjde, besvarade hans bön och sände flodvågen som förgjorde hela hans folk.

[8]        Dvs: Vi ber Allah den Upphöjde att finna behag i dem vars bön Han hör (ashab al-da`awat al-mustajabat), och för deras skull besvara vår åkallan. Detta är en form av tawassul.

[9]        Dvs: vi besvär DIg vid Din höghet.

[10]      Dvs: vi besvär Dig vid Din sanning.Kultursällskapet Damas
الصحبة الثقافية « دمشق » لحفظ العلوم الدينية

Senaste ändring: 2009-03-04
www.damas.st