[2:183] O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, dabiste se vi zaštitili,

[2:184] Odreðen broj dana. Pa ko od vas bude bolestan ili na putovanju, tad (isti) brojdrugih dana; a koji ga (jedva) podnose, fidja je hranjenje siromaha. Pa ko dobrovoljnouèini dobro - pa to je bolje za njega. A da postite - bolje je za vas, kad biste znali!

[2:185] Mjesec ramadan je taj u kojem je spušten Kur'an, Uputa ljudima i jasni dokazi Uputei Furkan. sPa ko bude prisutan od vas (u tom) mjesecu, tad neka ga posti. A ko bude bolestanili na putovanju, tad (isti) broj drugih dana. Allah vam želi lahkoæu, a ne želi vamteškoæu, i da ispunite broj, i da velièate Allaha što vas je uputio, i da biste vizahvaljivali.

[2:186] A kad te upitaju robovi Moji o Meni, pa uistinu sam Ja blizu! Odazivam se dowimolitelja kad Me priziva. Zato neka Mi se odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi oni bili naputu ispravnom

[2:187] Dopušta vam se (u) noæi posta refes sa ženama vašim. One su odjeæa vaša, a vi steodjeæa njihova. Zna Allah da ste vi obmanjivali duše svoje pa je primio pokajanje vaše ioprostio vam. Zato im sada pristupajte i tražite šta je propisao Allah za vas. I jedite ipijte dok vi ne budete razlikovali nit bijelu od crne niti zore - zatim ispunite post donoæi. A ne pristupajte im i (kad) vi budete mu'tekifi u mesdžidima; to su granice Allahove,zato im se ne približujte. Tako objašnjava Allah znakove Svoje ljudima, da bi se onipobojali.