Qasida al-Burda - Chapter 4Text:
بالعربية
På svenska
English Translation by Sheikh Zakariyya Khandelwi
En espanol

Audio:
Shami style - mp3
Recited by sons and grandsons of Sheikh Muhammad Sukkar (rahimahu Allah)
 

Qasida al-Burda
Fjärde avsnittet:
Om de märkliga händelser dom inträffade vid Profetens – fred och välsignelse vare med honom –
underbara födelse


Hans födelse vittnar om hans höga härkomst.
Lika fulländad är dess början som dess slut1.

Den dagen insåg perserna   
att skräck och vedergällning förebådats dem.

Den natten rämnade Kisra's tron2
och hovet skingrades,

Den [tursenåriga] eldens flamma falnade3 av grämelse,
och floden [Tigris] källflöde hejdades4.

[Staden] Sawa sörjde över att dess sjö torkat ut5,
och vattenhämtarna vände åter i vredesmod.

Som om sorgen hade gett elden vattnets väta,
och vattnet anammat eldens glöd.

Jinnerna ropade [ut hans ankomst]6, och ljusen blänkte7,
och sanningen8 blev uppenbar i [synliga] tecken och [hörbart] tal9.

Men [förnekarna] förblev blinda och döva –
de hörde ej budskapet, och järtecknen såg de ej.

Allt detta sedan magierna upplyst sitt folk
att deras förvrängda tro inte längre höll stånd,

Och man vid horisonten sett meteorerna
falla ned10, liksom på jorden avgudarna.

Från Uppenbarelsens farled drevs
shaytanerna bort i våg efter våg11,

Flyende som Abrahas hjältar12,
eller armén som [vid Badr] beskjöts med stenar ur [Sändebudets] hand13.

Stenar som prisat Allah i hans handflata, och sedan kastats14,
som den lovprisande [Yunus], som kastats upp ur [fiskens] buk15.


Fotnoter:
[1] Dess början: ursprunget till hans härkomst, dvs. Profeten Adam (s). Dess slut: Profetens (s) fader `Abd Allah. [Sharh al-Imam al-Bajuri]
[2] Kisra: namnet på det persiska kungahuset. Tronen: avser en bred soffa, överskuggad av balkonger, där hovets dignitärer brukade samlas för överläggningar. Det fanns tjugoen balkong, varav fjorton rasade ihop samma natt som Profeten (s) föddes.
[3] Eldens flamma falnade: syftar på den tusenåriga eld som magierna upprätthållit, som slocknade vid Profetens (s) födelse. [Ref: Hadith av Makhzum ibn Hana, återberättad av Bayhaqi - cf. Takhrij till Qadi `Iyad's al-Shifa]
[4] Floden: Tigris [Sharh al-Imam al-Bajuri]
[5] Dess sjö torkat ut: syftar på sjön som torkade ut vid hans Profetens (s) födelse. - Enligt en del kommentarer handlar det om sjön Tabari (Tiberia) i Palestina, som är en vidgning av Jordan-floden [Ref: Qadi `Iyad's Al-Shifa]; enligt andra kommentarer är Sawa en stad i Persien. [Sharh al-Imam al-Bajuri]
[6] Jinnerna ropade: Jinnerna kungjorde Profetens (s) ankomst med höga rop som hördes över berg och dalar. [Sharh al-Imam al-Bajuri]
[7] Ljusen blänkte: I Qadi `Iyad's al-Shifa om nämns att Umm `Abd al-Rahman ibn `Awf, som var med vid Profetens (s) förlossning, såg hela himlen lysas upp från öster till väster, så att hon kunde se ända bort till Romarikets slott.[Återberättat av Abu Nu`aym i al-Dala'il; cf. al-Manahil (Takhrij al-Shifa)] – Imam al-Bajuri anför en hadith af Profetens moder Amina "När jag födde honom (s) kom ur mitt sköte ett ljus som lyste upp slotten i Sham, och jag födde honom ren, utan något motbjudande."
[8] Sanningen: Dvs. sanningen i att han (s) var ett Sändebud från Allah.
[9] Tecken och tal: Dvs. hans ankomst beledsagades av synliga tecken (de blänkande ljusen), och genom hörbart tal (jinnernas som ropande ut den).
[10] Meteorerna som föll ned: Enligt en hadith bevittnade Umm `Uthman ibn Abi al-`As att stjärnorna föll ned från himlen då han (s) föddes. [Hadithen är da`if (Takhrij al-Shifa)] Imam al-Bajuri säger att det syftar meteorerna som kastades på jinnerna (se nästa vers).
[11] Shaytanerna som drevs bort: Syftar på att de jinner, som före Profetens (s) ankomst brukade sitta och tjuvlyssna på änglarnas samtal. Därefter blev bortjagade däreifrån genom att beskjutas med stjärnskott. [Ref: Koranen Sura 15: 17, 18 och Sura 72: 8, 9]
[12] Abraha's här: Abraha var Yemens kung, som året före Profetens (s) födelse angrep Ka`ba med en här av elefanter, De möttes av en fågelsvärm, som besköt dem med stenar, så att de tvingades fly [cf. Koranen Sura al-Fil].
[13] Armén som besköts med stenar ur Sändebudets hand: syftar på en händelse i slaget vid Badr, då Profeten (s) tog upp småstenar från marken och kastade dem på Quraysh med orden: "Fördärv över dessa ansikten!" (Shahat al-wujuh), varpå muslimerna gick till segerrikt angrepp och Quraysh flydde.
[14] Stenar som prisat Allah i hans handflata: syftar till en annan händelse, fristående från den förra, då sahaba bevittnade att stenar som låg i Profetens (s) hand lovprisade Allah.
[15] Imam al-Busayri gör här en analogi mellan de lovprisande stenarna som kastades på Quraysh, och Profeten Yunus (s) som kastades ut ur valens buk [cf. Koranen].Qasida Burdah - Chapter 4
by Sharaf al-Din al-Busairi
Translated by Shaykh Zakariyya Khandelwi

Concerning the birth of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam

Allamah Busairi R.A. in this chapter specks of the birth of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam. In the pervious chapter his praises were mentioned. The blessed day on which Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam, was born is a praise worthy event. The birth of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam, illuminated the entire universe. Some miracles and incidents which took place at the time of birth are mentioned in this chapter. These were signs of the greatness of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam came to remove all difficulties and calamities from the world.

1. His birth distinctly showed his pure origin.
2. the excellence! Of his beginning and his end.

3. On that day the Persians discovered that they (were going face misfortune)
4. Were warned with the approach of misfortune and punishment.

5. And the walls of the palace of Kisra trembled and crumbled.
6. Like how the army of Kisra was scattered never to be untied again.

7. And the fire (of the Persians) took a cool breath (subsided and died out), out of regret.
8. While the rivers (of Persia) had sleepless eyes (dries up) from excessive sorrow.

9. Saawah (village in Persia) became grief stricken with the drying up of its lake.
10. And the (thirsty) water bearer returned in anger with disappointment.

11. It is as though fire became wet like water.
12. Due to grief, while water was (affected by) the blazing fire.

13. And the jinn was shouting (at the appearance of Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam) and the NUR was glistening.
14. And the truth (nubuwaat) appeared with these anwaar, and with their voices.

15. (The kaafir) became blind and deaf, to the announcements of glad tidings.
16. Nor did they hear and the lighting of warning was nor seen by them.

17. After their fortune tellers had informed the people.
18. That their false religions would not stand.

19. And even after they witnessed shooting stars on the horizon.
20. Falling, just as (their) idols were (falling) on earth.

21. So much so that they kept running from the path of wahi
22. The devils (shaytaan), one after the other.

23. As though in running away the shaytaan were the army of Abrahah.
24. Or like that army (put to flight) upon whom (Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam) threw pebbles.

25. Which he threw after their making tasbih in his (mubarak hands).
26. Like how ( Hadhrat Yunus Alayis Salaam) when he made tasbih (of Allah) was thrown out from the stomach of the swallowing (fish).
Qasida al-Burda

"El poema del Manto"
del Imam Sharaf al-Din al-Busiri
Traducido por: Abd al-Wâhid Gutiérrez Ontiveros

El quarto capítulo


62. Su nacimiento exteriorizó el aroma de su manantial:
¡oh, el perfume de su principio y de su final!

63. Un día (el del Máwlid) en que los persas adivinaron en él
que eran advertidos acerca de la destrucción y la ruina de su Imperio,

64. Esa noche, el formidable palacio de Cosroes tembló
Como sus ejércitos, que fueron desperdigados.

65. Se extinguieron de pena las llamas del fuego que adoraban,
y el Éufrates iba distraído a causa de sus pesares.

66. A Sawa la entristeció que el agua de su laguna se evaporara,
y tuviera que volverse irritado el sediento que acudía a ella.

67. Es como si en el fuego hubiera la humedad que hay en el agua
A causa del lamento, y en el agua estuviera la combustión que hay en el fuego.

68. Los genios gritan, las luces resplandecen:
la verdad aparece en el significado y en el significante.

69. Estaban ciegos y sordos (los kuffâr), y el anuncio de los acontecimientos no
fue oído y el relámpago de la advertencia no fue visto,

70. aun después de que informara a las gentes su sacerdote
diciéndoles que su espiritualidad torcida ya no se enderezaría,

71. y después de haber visto por el horizonte caer meteoritos
brillantes en número igual a los ídolos que se adoran en la tierra,

72. hasta apartar del camino de la Revelación a todo derrotado
de entre los Shayâtîn, que huían unos siguiendo a otros.

73. en su huída eran como los campeones de Abraha (vencidos por los pájaros)
o el ejército (al que hizo huir el Profeta en Badr) lanzándole guijarros con las manos

74. que arrojo después de oirlos glorificar a Allah cuando estaban en su palma,
y fueron arrojados como el Glorificador (Jonás) de las entrañas de la ballena.


Sources &
AcknowledgementsDamas Cultural Society 2009
www.damas.st
Latest update: 2009-03-01