Imam Sharaf al-Din al-Busiri
(d. 684 H. in Alexandria)


Introduction to Qasida al-Burda by
Imam Sharaf al-Din al-Busiri 

The Burda, or the Prophet's Mantle is a qasida (hymn) composed by the great Sufi Shaykh Imam Sharafuddin Muhammad Al-Busiri Rahmatullahi 'Alaih who was born in Misr (Egypt) in 608 A.H. (1212 C.E) and died in 695 A.H. (1296 C.E). He was a disciple of Imam Abu'l 'Abbas al-Mursi Rahmatullahi 'Alaih who was a Khalifa of Imam Abu'l Hasan ash-Shazili Rahmatullahi 'Alaih.

He composed the Burda while suffering from a stroke which had paralysed half of his body. After praying to Allah Sub'hanahu wa Ta'ala to heal him, he fell asleep and in his dream recited this qasida to the Holy Prophet Sayyidina wa Mawlana Hadhrat Muhammad Mustafa Sallallahu 'Alaihi wa Sallam who touched the paralysed part of his body and threw his mantle (Burda) over him. On arising, he was miraculously cured, the news of which spread far and wide. Hence the qasida came to be called Qasida tu'l Burda and received veneration among all Muslims as a qasida especially approved by the beloved Prophet Sallallahu 'Alaihi wa Sallam. Its verses are often learned by heart and inscribed on the walls of public buildings. It is congregationally recited in the majalis (spiritual gatherings) of the Zaakireen (those who remember Allah Ta'ala) all over the world. It cures diseases as well as purifies hearts if recited with love and devotion.

More than 90 commentaries have been written on this qasida and it has been translated in Persian, Urdu, Turkish, Berber, Punjabi, English, French and German, among other languages.

The Burda is in 10 parts and has 160 verses all of which end in the Arabic letter Meem, hence it is a "Meemiyya". The 10 parts of the Burda are about

 1. Love for Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam
 2. A warning against the desires of the nafs
 3. Praise of the beloved Prophet Sallallahu 'Alaihi wa Sallam
 4. Events occuring on his birth
 5. His miracles
 6. Praise of the Glorious Qur'an
 7. The "Isra" and "Mi'raj" of the noble Prophet Sallallahu 'Alaihi wa Sallam
 8. His battles
 9. Repentence, asking forgiveness of Allah Sub'hanahu wa Ta'ala and seeking intercession of the beloved Prophet Sallallahu 'Alaihi wa Sallam
 10. Supplication to Allah Sub'hanahu wa Ta'ala
Ref: Siddiq Osman Noormuhammad, Iqra Islamic Publications

top >>

Biografisk not över
Imam Sharaf al-Din al-Busiri 

Hans fullständiga namn är sheikh Imam Sharaf al-Dîn Abu `Abdallah Muhammad b. Sa`id al-Sanhaji al-Dalasi al-Busiri, må Allah den Upphöjde visa honom barmhärtighet. Han  föddes i Egypten år 608 H. och gick bort någon gång mellan  år 694-696 H. Hans grav är belägen i ett mausoleum i Alexandrias gamla stadsdel, nära den moské under vilken Imam Abul `Abbas al-Mursi (d. 686 H.) vilar.

Imam al-Busiri var elev till Imam Abul `Abbas al-Mursi, som i sin tur var elev till och företrädare (khalifa) för sufimästaren Imam Abul Hasan al-Shadhili, må Allah vara nöjd med dem alla. Han var känd som kalligraf och Koranrecitatör, och han innehade olika ämbeten inom det mamlukiska väldet. Han vistades längre perioder i Jerusalem, Mekka och Medina, där Mantelhymnen – Qasidat al-Burda – kom till. Han skrev den efter att ha att han drabbats av en förlamning, i avsikt att genom lovord till Allah's Sändebud söka förlåtelse och bot: 


  Jag tjänar honom  med lovord, varigenom jag söker tillgift
  för en livstids synder i lovdikt och tjänst (åt andra)

säger han i det nionde avsnittet av Qasidat al-Burdah. Men med Mantelhymnen sökte han varken ära, berömmelse eller furstars gunst:

  Jag söker inte de världens blomster som skördats
  av Zuhayr's händer för hans eloge till Harim.

Han läste upp den i ensamhet – den var inte avsedd för andra människors öron, utan uteslutande ägnad Allah's Sändebud, fred och välsignelser vare med honom. Så en natt visade sig Profeten Muhammad för honom och lade sin mantel (burdah) över honom, varefter han reste sig helbrägdagjord. Enligt en berättelse möttes han morgonen därpå av en man som bad honom läsa upp sin qasidah.
      "Vilken qasidah?", frågade imamen. "Jag har skrivit många välkända qasdidor."
     "Jag menar den som slutar på bokstaven mim", svarade mannen.
Imamen blev förvånad.
     "Jag har inte berättat för någon om den. Hur har du fått höra om den?"
Mannen berättade att han i en dröm fått reda på allt som hänt imam al-Busiri, och på så sätt kom Qasidat al-Burdah till eftervärldens kännedom.

Qasidat al-Burdah
Qasidat al-Burdah är den mest kända av Imam al-Busiri's qasidor – ja man kan nog utan överdrift påstå att den är den mest kända arabiska dikt som skrivits någonsin. Den är spridd i hela den muslimska världen och har översatts till en mängd olika språk. Dess verser smyckar väggarna i moskéer och andra offentliga byggnader. Barn lär sig att sjunga den som små och vuxna reciterar den vid dhikr-möten eller i samband med religiösa festligheter. Om den läses med uppriktighet och adab tjänar den till bot mot sjukdomar och till andligt framsteg. Och vare sig den framförs som litterärt verk eller som andlig sång rör den sina åhörare till förundran och tårar och frammanar mötet med "den bästa av Allah's skapade varelser" – khairu khalqi Allahi kullihimi – fred och välsignelser vare med honom.

Dess fullständiga titel är "Strålande stjärnor till hyllning av mänsklighetens främste"8. Den består av 160 tudelade versrader som alla slutar på bokstaven mim (därför kallas den ibland även för "Al-Mimiyya"). Dess språk är, trots sin sparsamhet i ord, överflödande i retoriska finesser, som kom att bli stilbildande för många senare generationer. Den är fylld med anspelningar på Koranen och Profeten Muhammads sunna (fred och välsignelser vare med honom), och för den som förmår tränga in dess finare nyanser är den en andlig vägvisare.

Ref: B. Muhammad-Klingman: "Qasida Burda – en presentation av imam al-Busiri's Mantelhymn", Minaret 2006

upp >>


Courtyard of the mosque adjacent to the
maqam of Imam al-Busiri in Alexandria
more pic's >>


© Damas Cultural Society
www.damas.st
Latest aupdate: 2008-05-01