Kultursällskapet Damas

Kursmaterial

Islams tro, kultur och historia

Paradisets språk:
  • Arabiska på olika nivåer från nybörjare till avancerade
`Ilm al-hal
  • Startkit – vad varje muslim behöver för sin trosutövning
  • Adab: etik och uppförande
  • Koran: tajwid och tafsir (arabiska/svenska)
  • Hadith: läses på arabiska, kommenteras på svenska
  • Islamiska vetenskaper:
   `Aqida, Fiqh, Tasawwuf
   arabiska texter kommenteras på svenska
Kultursällskapet Damas

Kursmaterial: Arabiska
Nivå 1 (Nybörjare):
 1. Koranskolornas lästräningsbok
 2. A Course in Arabic, del 1 [download pdf ]  [download audio]
Nivå 2 (Fortsättning):
  • A Course in Arabic, del 2 [download pdf ]
  • Arbetsblad i Sarf
  • urval av enkla texter

Nivå 3 (
Grammatik & textanalys):
  • A Course in Arabic, del 3 [download pdf ]
  • Al-Ajurumiyyah
  • Al-Nahw al-wadih, Al-durus al-nahawiyya
  • Urval av klassiska texter
Kultursällskapet Damas

Kursmaterial: Koran

Beskrivning

 1. I kursen ingår:
  Koranens adab * lästräning * uttalsträning (tajwid) *
  utantillärning (hifzh) * förklaring (tafsir)
 2. Tajwid lärs ut enligt Hafs qira'a
Nivåindelning:
  • Nivå 1: Nybörjare: Att lära sig läsa arabiska (se Arabiska Nivå 1)
  • Nivå 2: Fortsättningskurs
   Juz `amma med tajwid och enkel tafsir
  • Nivå 3: Khatam med tajwid
Kursmaterial:
  • Koranen
  • Imam al-Nawawi: Adab of handling the Qur'an
  • Useful tips for learning tajwid (kommentar till Al-Jazariyya)
  • Tips for memorizing the Qur'an
  • Tafsir al-Jalalayn
  • Ibn Kathir's Tafsir Juz `Amma


Kultursällskapet Damas

Kursmaterial: Startkit

Innehåll

 1. vad varje muslim behöver för sin trosutövning

Kursmaterial:
  • Boken "Ilmihal" (på svenska)
   utgiven av Bosniska Förbundet
  • "Islams grunder"
   utgiven av Al-Ghazali-institutet
Innehåll:
  • Islams troslära
  • Islams fem pelare
  • Islams andliga aspekterKultursällskapet Damas

Kursmaterial: Sång och dikt

Innehåll

 1. vi lär oss att sjunga de vanligaste islamiska sångerna anashid
  på svenska och arabiska
 2. enkla dikter av sahaba, Imam al-Shafi`i
 3. Imam al-Busiri's Mantelhymn (Qasida Burda)
 4. vi tränar röst och artikulation
 5. vi lär oss olika versmått

Kursmaterial:
  • Damas anashid-samling med svensk översättning
  • Urval av dikter med svensk översättning
  • Qasida Burda – arabisk text, svensk/engelsk översättning


Kultursällskapet Damas

Kursmaterial: Introduktion till islam

Målsättning

 1. för blivande och nyblivna muslimer
Innehåll:
  • Tawhid – tron på en enda gud
  • Vem var Profeten Muhammad?
  • Islams källor: Koranen, haditherna och de lärdas tradition
  • Shari`a: Makt, lag och kunskap i islam
  • Vad är sufism?
  • Översikt över islams historia
  • Betydelsen av det arabiska språket
  • Humor och ordspråk
  • Litteratur, konst och arkitektur i den islamiska världen
  • Att leva bland muslimer: sociala mönster och tankesätt
  • Diskussioner om aktuella frågor
Kursmaterial:
  • Valda artiklar
  • Studiebesök


Kultursällskapet Damas

Kursmaterial: Historia

Innehåll:

 1. Om Profeten Muhammad's liv
 2. Om kärleken till honom (s) och hans familj och ättlingar
 3. Berättelser om sahaba och de tidiga muslimerna
 4. Levnadsteckningar av personligheter ur islams historia
 5. Översikt över islams historia
 6. Den islamiska världen idag

Kursmaterial:
  • Martin Lings' Muhammad
  • Qadi `Iyad's Shifa'
  • The sacred reliques
  • Al-Suyuti: De rättledda kaliferna
  • Urval ur biografisamlingar och artiklar


Kultursällskapet Damas

Kursmaterial: Hadith

Innehåll:

 1. Läsning, kommentar och memorering av några korta men viktiga hadithsamlingar:

  – Imam al-Nawawi's 40 hadith
     med kommentar av Ibn Daqiq al-`Id

  Imam al-Tirmidhi's al-Shama'il
    
  med kommentar av Sheikh Muhammad al-Ya`qubi
  • Om berättarkedjor (isnad)

  • Hadithvetenskapens historia

  • Introduktion till `Ilm al-Rijal
   – biografier över hadith-berättare

  • Introduktion till  hadithklassificering
   – av Imam Muhammad Muslim


Kultursällskapet Damas

Kursmaterial: Etik och adab


(1) Adab

 1. Adab gentemot Profeten Muhammad (s) och hans familj
 2. Adab gentemot föräldrar
 3. Umgängets adab
 4. Lärandets adab
 5. osv. osv.

  Kurstext:
  Adab al-Suhba


(2) Islams etik

Kurstexter:
Ethics of Islam
Imam al-Ghazali: Riadat al-Nafs


Kultursällskapet Damas

Kursmaterial: Islamiska vetenskaper

se vidare under Islamiska studier


Innehåll

 1. `Aqida – Islams troslära
 2.  Fiqh – Islams rättslära
 3. Tasawwuf – Islams andliga lära

Texter:
  • Al- `Aqida al-Tahawiyyah med kommentar av Imam al-Ghunaymi
  • Imam al-Shurunbalali's Nur al Idah och Maraqi al-falah
  • Urval av texter av
   – Ibn `Ata Allah al-Iskandari
   – Ahmad al-Zarruq m.fl.Kultursällskapet Damas
www.damas.st(* Korancitat *)
Tillbaka